ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិច

បណ្តុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានស្តីពីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៃសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានចុះបញ្ជី និងចេញប័ណ្ណដោយក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ពីឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥។ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី រតនៈគិរី និង ក្រចេះ កម្មសិទ្ធិសមូហភាពនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹង ទំពួន និងព្នង និងលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីសរុប 9894.59 ហិកតា។

Feature Info